Main content

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou ČR pod číslem 16-06335S. Jedná o standardní grantový projekt s datem zahájení řešení 1.1.2016 a datem ukončení řešení 31.12.2018. Hlavním řešitelem je Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Projekt se zaměřuje na budoucí roli bydlení i jako aktiva sloužícího ke zvýšení příjmu domácnosti v důchodovém věku. Aktuálnost tématu je dána stárnutím populace, finanční neudržitelnosti veřejných penzijních systémů a posílením role privátních úspor a majetku domácností pro zajištění dostatečného příjmu ve stáří; vlastní bydlení přitom tvoří hlavní část majetku domácností. Ačkoliv se danému tématu již věnuje pozornost výzkumu, důsledky na budoucí sociální nerovnosti mezi domácnostmi důchodců a potažmo budoucí sociální nerovnosti obecně (z důvodu přetržení mezigeneračních majetkových transferů) nebyly výzkumem dostatečně řešeny. Stejně tak není jasné, zdali je vzhledem k rostoucí nestabilitě trhů bydlení tato strategie vůbec dlouhodobě udržitelná. Cílem projektu je zaplnit tyto mezery za využití kvalitativního výzkumu i mikrosimulačního modelování.

Grantový projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR pod číslem TD03000050. Jednalo se o grantový projekt podpořený v rámci programu TD - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje "OMEGA" s datem zahájení řešení 1.1.2016 a datem ukončení řešení 31.12.2017. Hlavním řešitelem byl Ing. Petr Sunega.

Cílem projektu bylo vytvoření metodiky pro identifikaci tržního selhání v oblasti bydlení sloužící jako podklad pro přípravu a aplikaci nástrojů sociálního bydlení v ČR. Cíl projektu vycházel z požadavků Evropské komise o provozování sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu, tj. v prokazatelném případě tržního selhání. Tržním selháním se rozumí nemožnost domácnosti obstarat si přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení za tržních podmínek. Metodika pro zkoumání tržního selhání by měla zajistit efektivní veřejnou intervenci v oblasti sociálního bydlení, která (1) odpovídá rozhodnutím a nařízením Evropské komise, (2) optimalizuje veřejné výdaje a (3) nevede k ohrožení konkurence na trhu bydlení či jiným tržním distorzím.

Attachments:
Download this file (MetodikaTSB.pdf)Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení[Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení]3901 kB
Download this file (Priloha1_metodikaTSB_ramcova.pdf)Příloha 1: Manuál pro rámcovou identifikaci rizika trž. selhání na úrovni obcí[Příloha 1: Manuál pro rámcovou identifikaci rizika trž. selhání na úrovni obcí]27699 kB
Download this file (Priloha2_metodikaTSB_dotaznik.pdf)Příloha 2: Dotazník pro ověření bytové situace domácnosti[Příloha 2: Dotazník pro ověření bytové situace domácnosti]404 kB
Download this file (Priloha3_metodikaTSB_vyhodnoceni.pdf)Příloha 3: Návod pro vyhodnocení dotazníku[Příloha 3: Návod pro vyhodnocení dotazníku]280 kB
Download this file (Priloha4_metodikaTSB_vyzkum.pdf)Příloha 4: Zpráva z pilotního výzkumu testujícího dotazník[Příloha 4: Zpráva z pilotního výzkumu testujícího dotazník]761 kB

Acronym HELPS means Housing and Home-care for the Elderly and Local Partnership Strategies in Central European cities.

Grant project supported by the European Regional Development Fund.

Programme: Active ageing in the CENTRAL EUROPE

  • Priority 4: Enhancing competitiveness and attractiveness of cities and regions.
    • Area of Intervention 2: Addressing the territorial effects of demographic and social change on urban and regional development.
      • Concept 6: Innovative housing and care solutions for the elderly and vulnerable persons in Central European cities.

 Duration: October 2011 – September 2014

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou České republiky pod číslem GA403/09/1915. Zahájení řešení 1.1.2009, ukončení řešení 31.12.2011. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Výše finanční podpory na celou dobu řešení projektu činila 3,4 mil. Kč.

Cílem projektu bylo mimo jiné provést ucelený popis transformace podmínek v oblasti bydlení v ČR zahrnující jak detekci hlavních příčin, tak analýzu jejích důsledků na sociální nerovnosti a tržní systémová rizika. Poznatky by měly rovněž posloužit pro hodnocení a doporučení v oblasti fiskální a monetární politiky státu.

Projekt podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) pod číslem WD-05-07-3. Zahájení řešení 1.2.2007, ukončení řešení 31.12.2011. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Kromě Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (koordinující příjemce - řešitel) se na řešení podílel Institut regionálních informací, s.r.o. (příjemce - řešitel) a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (příjemce - řešitel). Výše finanční podpory pro Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. na celou dobu řešení projektu činila 7,98 mil. Kč.

Cílem řešení projektu bylo odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané dusledky těchto disparit a navrhnout opatření, která povedou ke snížení disparit a zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení. Tvorba mixu nástrojů bytové (monetární) politiky, které by vedly k posílení finanční a fyzické dostupnosti bydlení domácností nejvíce ohrožených hospodářskou krizí a zabránily negativním dopadům vývoje na trhu bydlení na stabilitu hospodářství.

Podkategorie