Main content

Grantový projekt byl podpořen Technologickou agenturou ČR pod číslem TD03000050. Jednalo se o grantový projekt podpořený v rámci programu TD - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje "OMEGA" s datem zahájení řešení 1.1.2016 a datem ukončení řešení 31.12.2017. Hlavním řešitelem byl Ing. Petr Sunega.

Cílem projektu bylo vytvoření metodiky pro identifikaci tržního selhání v oblasti bydlení sloužící jako podklad pro přípravu a aplikaci nástrojů sociálního bydlení v ČR. Cíl projektu vycházel z požadavků Evropské komise o provozování sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu, tj. v prokazatelném případě tržního selhání. Tržním selháním se rozumí nemožnost domácnosti obstarat si přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení za tržních podmínek. Metodika pro zkoumání tržního selhání by měla zajistit efektivní veřejnou intervenci v oblasti sociálního bydlení, která (1) odpovídá rozhodnutím a nařízením Evropské komise, (2) optimalizuje veřejné výdaje a (3) nevede k ohrožení konkurence na trhu bydlení či jiným tržním distorzím.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření metodiky umožňující identifikovat selhání trhu bydlení v obci a tím prokázat potřebu využití veřejné podpory v oblasti sociálního bydlení. Projekt sleduje tyto dílčí cíle:

  • výběr indikátorů umožňujících identifikovat výskyt tržního selhání na úrovni obcí z veřejně dostupných datových zdrojů;
  • vytvoření postupu pro kvantifikaci potřeby sociálního bydlení jako výsledku tržního selhání na základě lokální analýzy cílové skupiny domácností v obci (12/2016);
  • vytvoření pilotní verze metodiky sloužící pro ověření tržního selhání při budoucí aplikaci obcí o dotace v oblasti sociálního bydlení;
  • pilotní ověření metodiky;
  • zohlednění zkušeností uživatelů metodiky;
  • finální verze metodiky a certifikace.

Postup řešení, novost

Připravovaná koncepce sociálního bydlení nenabízí nástroje pro identifikaci tržního selhání, přesto předpokládá povinnost plošné alokace části bytového fondu obce pro potřeby sociálního bydlení; cílová skupina domácností je vymezena příliš široce. Metodika nově umožní identifikovat situace, kdy je vynaložení veřejných prostředků nezbytné, efektivní a v souladu s platnými evropskými regulacemi. Metodika bude využívat dva typy dat – sekundární a primární. Sekundární data tvoří veřejně dostupné datové zdroje a jejich analýza by měla navrhnout co nejjednodušší způsob pro rámcovou identifikaci výskytu tržního selhání. Primární data budou sebrána a testována v 10 pilotních obcích (odlišných v klíčových parametrech). Sběr dat se soustředí na omezený počet indikátorů týkajících se cílových domácností. Cílem je vytvořit krátký standardizovaný dotazník, který by vyplněním ze strany cílových domácností pomohl obci kvantifikovat tržní selhání.

Použité metody

Tržní selhání má endemický charakter; proto je nutné vymezit kritéria tržního selhání na úrovni obcí. Sekundární data budou zahrnovat údaje o struktuře bytového fondu, přiměřenosti bydlení, neobydlených bytech, počtech sociálně vyloučených lokalit, nabídkových cenách a nájmech a další ve vybraných obcích. Primární data budou sesbírána v každé z testovaných obcí rozhovory s 10 domácnostmi, které si nemohou obstarat své velikosti přiměřené, finančně dostupné (dle normativů stanovených příspěvkem na bydlení), kvalitativně standardní (či specificky upravené z důvodu zvláštních potřeb) a prostorově nevyloučené bydlení za tržních podmínek (z důvodu znevýhodnění sociálního, věkového či zdravotního). Výsledný návrh metodiky bude diskutován na workshopu se zástupci hlavních aktérů.

Současný stav poznání a předchozí řešení

Důvody tržního selhání vyplývají ze specifika bydlení jako ekonomického statku (Maclennan 1982, Fallis 1985, Miles 1994, Balchin, Rhoden 2002). Fungování trhu bydlení, příčiny tržního selhání i vývoj finanční či fyzické dostupnosti bydlení v ČR byly řešitelským týmem v minulosti rozsáhle zkoumány v rámci projektů základního výzkumu (Lux 2002, Lux 2003, Lux, Mikeszová 2013, Lux et al. 2011, Lux, Sunega 2010, Lux, Sunega 2006, Lux, Mikeszová, Sunega 2010). Stejně tak se řešitelský tým dlouhodobě věnuje mezinárodnímu srovnání systémů sociálního bydlení (Lux et al. 2002, Hegedüs et al. 2013) a bytových politik (Lux, Kostelecký 2011); včetně postižení hlavních trendů. Na druhou stranu, praktická aplikace těchto poznatků do standardizovaného způsobu kvantifikace tržního selhání je spíše ojedinělá (GLA 2003); v českém prostředí neexistuje a nebyla dosud ani testována. Aplikační výzkum této povahy může tak být inspirativní i pro další země, zejména pak v regionu střední a východní Evropy.

Vysvětlení užitečnosti řešení / Projevení zájmu a následné využití v praxi

Tržní selhání v případě sociálního bydlení představuje podle EK omezenou schopnost znevýhodněných občanů a méně zvýhodněných skupin získat bydlení za tržních podmínek. EK dospěla k závěru, že poskytování sociálního bydlení může být považováno za službu obecného hospodářského zájmu (SOHZ), pokud je omezeno na cílovou skupinu znevýhodněných osob. Současně však podle Sdělení Komise (2012/C 8/02) není možno poskytovat službu SOHZ v případě, pokud již tuto službu poskytují ve stejném rozsahu nebo za stejných podmínek podniky fungující bez podpory státu. S ohledem na tuto skutečnost je nutné, aby poskytovatel před udělením podpory ověřil, zda taková situace nenastala.

Navržená metodika proto umožní obcím, případně dalším subjektům a zprostředkovaně i poskytovateli dotace (zejména MMR) realizaci takového ověření. Využití metodiky by mělo zajistit efektivní užití prostředků veřejných rozpočtů (včetně podpory z nových OP), jelikož ty by nesměřovaly do oblastí, které je schopen zabezpečit privátní sektor. O vytvoření metodiky projevil konkrétní zájem Odbor bytové politiky MMR.


Navržená metodika bude (1) v souladu s evroskou legislativou, (2) umožní zacílit podporu na skutečně potřebné skupiny obyvatel a (3) přinese efektivnější vynaložení veřejných prostředků.


Řešitelský tým je tvořen odborníky s největší erudicí v oblasti výzkumu bydlení s přesahem do praxe v ČR. Projekt je aktuální v souvislosti s připravovanou koncepcí sociálního bydlení, nárůstem počtu vyloučených lokalit.

Popis způsobu uplatnění výsledků

Hlavním výstupem projektu byla metodika pro identifikaci selhání trhu bydlení v obcích ČR; její přímé uplatnění v rámci řešení projektu předpokládáme na území vybraných 10 obcí, kde bude její použití testováno, a následně v dalších obcích ČR. Hlavním příjemcem výstupů projektu bude Ministerstvo pro místní rozvoj, které připravenou metodiku bude moci využít pro posouzení oprávněnosti žádostí o investiční dotace na sociální bydlení ze strany obcí. Její uplatnění a následná realizace projektů sociálního bydlení povede k omezení negativních dopadů probíhajících sociálně stratifikačních procesů v české společnosti a ke zmírnění vznikajících sociálních nerovností. Vzhledem k originalitě cílů projektu je možné očekávat zájem o uplatnění výsledků projektu i v zahraničí, zejména pak v dalších post-socialistických zemích, které budou mít zájem o zavedení systému sociálního bydlení.

Přínosy projektu dle předpokladu

Metodika, která byla hlavním výstupem projektu, umožní odhalit, zda požadovanou veřejnou podporu na sociální bydlení je možno poskytnout jako podporu služby obecného hospodářského zájmu. Zároveň její užití povede k vyšší efektivitě veřejných výdajů na sociální bydlení (protože bude upřednostňovat tržně konformnější intervence na trhu s bydlením) a měla by minimalizovat vliv intervencí státu na vytváření tržních distorzí (v důsledku jasného zacílení veřejné podpory). Uživatelem výsledků projektu bude MMR a představitelé obcí ČR. Konkrétním měřitelným výstupem bude objem dotací přidělených z veřejných prostředků obcím na podporu sociálního bydlení s využitím zmíněné metodiky.

Attachments:
Download this file (MetodikaTSB.pdf)Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení[Metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení]3901 kB
Download this file (Priloha1_metodikaTSB_ramcova.pdf)Příloha 1: Manuál pro rámcovou identifikaci rizika trž. selhání na úrovni obcí[Příloha 1: Manuál pro rámcovou identifikaci rizika trž. selhání na úrovni obcí]27699 kB
Download this file (Priloha2_metodikaTSB_dotaznik.pdf)Příloha 2: Dotazník pro ověření bytové situace domácnosti[Příloha 2: Dotazník pro ověření bytové situace domácnosti]404 kB
Download this file (Priloha3_metodikaTSB_vyhodnoceni.pdf)Příloha 3: Návod pro vyhodnocení dotazníku[Příloha 3: Návod pro vyhodnocení dotazníku]280 kB
Download this file (Priloha4_metodikaTSB_vyzkum.pdf)Příloha 4: Zpráva z pilotního výzkumu testujícího dotazník[Příloha 4: Zpráva z pilotního výzkumu testujícího dotazník]761 kB