Main content

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou České republiky pod číslem GA403/06/0915. Zahájení řešení 1.1.2006, ukončení řešení 31.12.2008. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Výše finanční podpory na celou dobu řešení projektu činila 2,35 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu bylo zjistit, zda existují takové "tranzitivní", institucionálně a kulturně specifické faktory, které jsou příčinou vysokých cen a nízké finanční dostupnosti staršího i nového vlastnického bydlení v Praze, odhadnout jejich vliv stejně jako případný dopad jejich pominutí, odstranění. Prokáže-li se jejich podstatný vliv, mohou být závěry projektu významným posunem v oblasti základního evropského výzkumu fungování trhu bydlení. Analýza příčin vysokých cen bydlení by také přispěla ke zvýšení transparentnosti českého bytového trhu a mohla se stát užitečnou informací pro tvůrce české bytové i sociální politiky. Nízká finanční dostupnost bydlení může totiž mít závažné makroekokonomické důsledky projevující se negativně v oblastech prorodinného chování mladých lidí a mobility domácností. Metodologický přístup kombinuje prvky ekonometrické analýzy s metodami kvantitativní i kvalitativní sociologie. Za inovační lze považovat zejména snahu o identifikaci příčin rigidit na trhu bydlení.

Projekt podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) pod číslem WA-027-05-Z02. Zahájení řešení 1.7.2005, ukončení řešení 31.12.2006. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Výše finanční podpory pro Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. na celou dobu řešení projektu činila 948 tis. Kč.

Hlavním cílem projektu byla komplexní analýza vlivu právního důvodu užívání bytu (typu bydlení) a existujících i potenciálních nástrojů bytové politiky včetně regulace nájemného na faktickou i anticipovanou mobilitu pracovní síly v ČR. Cílem projektu bylo též zhodnotit váhu těchto vlivů pomocí srovnání s odhadovaným vlivem jiných faktorů působících proti prostorové mobilitě českých domácností za pracovními příležitostmi, zejména pak s faktory sociálně-kulturní povahy. Uvedené vztahy byly zkoumány sadou kvantitativních a kvalitativních sociologických šetření (dotazníkové výzkumy a cílené skupinové diskuse). Na základě získaných poznatků byly navrženy legislativní změny, programy a koncepční opatření v oblasti bytové politiky, které by efektivně podpořily vyšší mobilitu pracovní síly v českém prostředí.

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou České republiky pod číslem GA403/03/0417. Zahájení řešení 1.1.2003, ukončení řešení 31.12.2005. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Výše finanční podpory na celou dobu řešení projektu činila 2,2 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu bylo navázat na úspěšnou výzkumnou praxi uplatňovanou v zemích EU spočívající zejména v komplexní analýze finanční dostupnosti bydlení, výdajů na bydlení v souvislosti s obecnými proměnami spotřebního chování, sociální efektivnosti a ekonomické efektivity stávajících i potencionálních nástrojů bytové politiky směřujících ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení (sociální bydlení, příspěvek na bydlení) a sociálních a ekonomických dopadů existujících či potencionálních dílčích státních intervencí vedoucích rovněž ke zvýšení standardů bydlení českých domácností (regenerace obytného prostředí, občanská participace na správě bydlení i změně kvality bydlení, modernizace bytového fondu). Součástí projektu bylo rovněž prostřednictvím tří základních publikací s pracovním názvem "Standardy bydlení a možnosti jejich růstu" vydávaných každoročně v průběhu tříletého trvání projektu na jedné straně co možná nejpřesněji popsat aktuální standardy bydlení (vždy s přihlédnutím k prioritám stanoveným pro daný rok řešení projektu), na straně druhé pomocí komplexních simulačních modelů vytvořených ke zjištění efektivnosti a efektivity stávajících nástrojů bytové politiky a se znalostí zkušeností v zemích EU upozornit na stávající nedostatky i potenciály k růstu standardů bydlení českých domácností.

SUREURO (Sustainable Refurbishment Europe) byl akronym pro jeden z největších projektů 5. rámcového programu Evropské komise. Jeho hlavním cílem bylo vytvoření metodických i operativních nástrojů regenerace existujícího bytového fondu v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Teoretické výstupy projektu byly prakticky aplikovány na Pilotních projektech v zúčastněných státech. Čtyřletý projekt byl zahájen v roce 1999 a byly v něm zapojeny organizace spravující bytový fond převážně sociálního charakteru, výzkumné instituce i konzultační firmy ze sedmi evropských států (Dánsko, Francie, Velká Británie, SRN, Švédsko, Finsko, Nizozemí). V roce 2002 byl rozšířen okruh řešitelů o dva přistupující státy, Itálii a Českou republiku.

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou ČR pod číslem P404/12/1446. Jedná o standardní grantový projekt s datem zahájení řešení 1.1.2012 a datem ukončení řešení 31.12.2015. Hlavním řešitelem je Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Předmětem a cílem řešení grantového projektu je: "Definovat alternativní metody detekce nerovnováhy na trhu bydlení, a to za pomoci sociologických metod. Uplatněním nových metod přispět ke snížení rizika cenových bublin. Analyzovat trh bydlení v ČR a preference českých občanů v oblasti bydlení. Posílit kritický diskurz ve světovém výzkumu bydlení."

Podkategorie