Main content

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou České republiky pod číslem GA403/03/0417. Zahájení řešení 1.1.2003, ukončení řešení 31.12.2005. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Výše finanční podpory na celou dobu řešení projektu činila 2,2 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu bylo navázat na úspěšnou výzkumnou praxi uplatňovanou v zemích EU spočívající zejména v komplexní analýze finanční dostupnosti bydlení, výdajů na bydlení v souvislosti s obecnými proměnami spotřebního chování, sociální efektivnosti a ekonomické efektivity stávajících i potencionálních nástrojů bytové politiky směřujících ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení (sociální bydlení, příspěvek na bydlení) a sociálních a ekonomických dopadů existujících či potencionálních dílčích státních intervencí vedoucích rovněž ke zvýšení standardů bydlení českých domácností (regenerace obytného prostředí, občanská participace na správě bydlení i změně kvality bydlení, modernizace bytového fondu). Součástí projektu bylo rovněž prostřednictvím tří základních publikací s pracovním názvem "Standardy bydlení a možnosti jejich růstu" vydávaných každoročně v průběhu tříletého trvání projektu na jedné straně co možná nejpřesněji popsat aktuální standardy bydlení (vždy s přihlédnutím k prioritám stanoveným pro daný rok řešení projektu), na straně druhé pomocí komplexních simulačních modelů vytvořených ke zjištění efektivnosti a efektivity stávajících nástrojů bytové politiky a se znalostí zkušeností v zemích EU upozornit na stávající nedostatky i potenciály k růstu standardů bydlení českých domácností.

Standardy bydlení jsou v souladu s výzkumnou praxí v zemích Evropské unie (EU) zpravidla analyzovány v kontextu celkové životní úrovně domácností (life conditions, conditions de vie) a v širší perspektivě zahrnují analýzy vývoje spotřebních vzorců domácností, finanční dostupnosti bydlení, efektivity a efektivnosti bytové politiky státu včetně zhodnocení zapojení nejrůznějších soukromých i veřejných finančních a investičních zdrojů do udržení, rozšíření či modernizace bytového fondu. Součástí podobných projektů v zahraničí je rovněž vytváření široce užívaných zpráv popisujících a hodnotících současný stav a navrhujících praktické kroky k jeho zlepšení ("Conditons de vie" v Données Sociales vydávaných od roku 1973 každé tři roky Francouzským statistickým úřadem INSEE, Housing Finance Review vydávaný každé dva roky Joseph Rowntree Foundation ve spolupráci s Chartered Institute of Housing ve Velké Británii). Praktický dopad podobných analytických materiálů a zejména jejich doporučení na změnu stávající bytové politiky státu bývá v mnoha případech jednoznačný, jelikož zprávy jsou koncipovány tak, aby umožnily uchopení dané problematiky všemi reprezentanty jednotlivých zájmových skupin či rozhodujících odpovědných orgánů.

Všechny publikace z řady Standardy bydlení jsou volně ke stažení na těchto stránkách.

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn