Main content

Grantový projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR. Jednalo o projekt s datem zahájení řešení 1.1.2018 a datem ukončení řešení 31.12.2020. Hlavním řešitelem byl Petr Gibas, MSc.

Kutilství je v současnosti obecně vnímáno jako součást české národní identity, jako český národní rys, který odkazuje ke specifické historické zkušenosti a paměti národa. Představa kutilství jako českého národního rysu odkazuje ke zkušenosti s každodenností v období socialismu, zejména za normalizace, ale má kořeny, jež sahají mnohem hlouběji. Cílem předkládaného projektu bylo zachytit a zmapovat současnou podobu kutilství i jeho historii a zasadit kutilství do širších socio-kulturních a historicko-politických souvislostí a tyto prezentovat široké veřejnosti. Zároveň si kladl projekt za cíl na základě výzkumu historie kutilství, proměn a představ s ním spojených zhodnotit potenciál kutilství pro rozvoj místních komunit, jejich historického a lokálního uvědomění.

Projekt měl 6 cílů, jejichž prostřednictvím chtěl: strukturovaně definovat kutilství v jeho soukromé a veřejné dimenzi (vliv projevů kutilství na genia loci), což umožní typologizaci a kategorizaci výstupů kutilství; zmapovat ve dvou vybraných sociálně a ekonomicky rozdílných regionech veřejné projevy kutilství; vyhodnotit možnosti dokumentace, evidence a případné ochrany kutilských výtvorů; posílit povědomí místních komunit o významu kutilství a jeho výstupů prostřednictvím výstav a zřízením a provozováním webové stránky, což povede k posílení místních komunit jako takových, přičemž dostanou prostor k vyjádření jejich vztahu k fenoménu kutilství; zasadit kutilství a jeho proměny do kontextu sociálního, historického a politického vývoje v České republice (Československu) s odkazy na širší geopolitický kontext a analyzovat jeho proměny a jejich dopady na osobní i českou národní identitu a paměťovou kulturu národa; prezentovat široké veřejnosti kutilství a jeho komplexní historii a současnost jako fenomén, který obráží proměny každodenního života v nedávné historii a současnosti a může napomoci pochopit společenské proměny, kterými Česká republika a národní identita v posledních desetiletích prošla.