Main content

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou České republiky pod číslem GA403/03/0417. Zahájení řešení 1.1.2003, ukončení řešení 31.12.2005. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Výše finanční podpory na celou dobu řešení projektu činila 2,2 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu bylo navázat na úspěšnou výzkumnou praxi uplatňovanou v zemích EU spočívající zejména v komplexní analýze finanční dostupnosti bydlení, výdajů na bydlení v souvislosti s obecnými proměnami spotřebního chování, sociální efektivnosti a ekonomické efektivity stávajících i potencionálních nástrojů bytové politiky směřujících ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení (sociální bydlení, příspěvek na bydlení) a sociálních a ekonomických dopadů existujících či potencionálních dílčích státních intervencí vedoucích rovněž ke zvýšení standardů bydlení českých domácností (regenerace obytného prostředí, občanská participace na správě bydlení i změně kvality bydlení, modernizace bytového fondu). Součástí projektu bylo rovněž prostřednictvím tří základních publikací s pracovním názvem "Standardy bydlení a možnosti jejich růstu" vydávaných každoročně v průběhu tříletého trvání projektu na jedné straně co možná nejpřesněji popsat aktuální standardy bydlení (vždy s přihlédnutím k prioritám stanoveným pro daný rok řešení projektu), na straně druhé pomocí komplexních simulačních modelů vytvořených ke zjištění efektivnosti a efektivity stávajících nástrojů bytové politiky a se znalostí zkušeností v zemích EU upozornit na stávající nedostatky i potenciály k růstu standardů bydlení českých domácností.

SUREURO (Sustainable Refurbishment Europe) byl akronym pro jeden z největších projektů 5. rámcového programu Evropské komise. Jeho hlavním cílem bylo vytvoření metodických i operativních nástrojů regenerace existujícího bytového fondu v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Teoretické výstupy projektu byly prakticky aplikovány na Pilotních projektech v zúčastněných státech. Čtyřletý projekt byl zahájen v roce 1999 a byly v něm zapojeny organizace spravující bytový fond převážně sociálního charakteru, výzkumné instituce i konzultační firmy ze sedmi evropských států (Dánsko, Francie, Velká Británie, SRN, Švédsko, Finsko, Nizozemí). V roce 2002 byl rozšířen okruh řešitelů o dva přistupující státy, Itálii a Českou republiku.

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou ČR pod číslem P404/12/1446. Jedná o standardní grantový projekt s datem zahájení řešení 1.1.2012 a datem ukončení řešení 31.12.2015. Hlavním řešitelem je Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Předmětem a cílem řešení grantového projektu je: "Definovat alternativní metody detekce nerovnováhy na trhu bydlení, a to za pomoci sociologických metod. Uplatněním nových metod přispět ke snížení rizika cenových bublin. Analyzovat trh bydlení v ČR a preference českých občanů v oblasti bydlení. Posílit kritický diskurz ve světovém výzkumu bydlení."

Podkategorie