Main content

SUREURO (Sustainable Refurbishment Europe) byl akronym pro jeden z největších projektů 5. rámcového programu Evropské komise. Jeho hlavním cílem bylo vytvoření metodických i operativních nástrojů regenerace existujícího bytového fondu v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Teoretické výstupy projektu byly prakticky aplikovány na Pilotních projektech v zúčastněných státech. Čtyřletý projekt byl zahájen v roce 1999 a byly v něm zapojeny organizace spravující bytový fond převážně sociálního charakteru, výzkumné instituce i konzultační firmy ze sedmi evropských států (Dánsko, Francie, Velká Británie, SRN, Švédsko, Finsko, Nizozemí). V roce 2002 byl rozšířen okruh řešitelů o dva přistupující státy, Itálii a Českou republiku.

Česká část projektu dostala název SUREURO CZ NAS. Cílem projektu bylo nalezení nejvhodnějšího modelu regenerace panelových sídlišť vybudovaných po druhé světové válce v ČR zejména s důrazem na adaptaci, transfer a přímou aplikaci vybraných nástrojů vytvořených v rámci hlavního projektu SUREURO. Výzkum a následná aplikace (v ČR na sídlišti v Havířově a sídlišti Jižní Město v Praze) se týkala jak technických, tak sociálních otázek regerenace bytového fondu. Organizace projektu zahrnovala členění výzkumných prací do tzv. WP (work package), které pokrývaly hlavní oblasti regenerace, údržby a správy bytového fondu v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. V rámci českého konsorcia, jehož hlavním koordinátorem bylo ČVUT, byl tým Socioekonomie bydlení SOÚ AV ČR společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Stavebním technickým úřadem K (STÚ-K) a Centrem stavebního inženýrství (CSI) zapojen do spolupráce ve WP1 - Strategický management, co-operation management a částečně též WP2 - Design a výstavba. Hlavním úkolem SEB byla adaptace nástrojů sociální participace obyvatel na regeneraci panelových sídlišť v českém prostředí. Bližší informace lze získat zde.

SEB v rámci projektu SUREURO NAS připravil pracovní verzi manuálu k participaci nájemníků na regeneraci panelových sídlišť v českém prostředí. Manuál je určen zejména správcům bytového fondu, tj. pověřeným pracovníkům obcí a správních firem, jejichž pracovní náplní je management bytového fondu a spolupráce s nájemníky. Při jeho přípravě jsme vycházeli ze zkušeností účastnických zemí projektu SUREURO, které však byly konfrontovány i s doporučeními českých sdružení zabývajících se prací s veřejností a projekty občanské spolupráce. Materiál mimo jiné prezentuje přehled nástrojů participace nájemníků převzatých z projektu SUREURO, které rozšiřuje a doplňuje o některé další nástroje uplatňované v oblasti práce s veřejností. Více zde...

 

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn