Main content

Acronym HELPS means Housing and Home-care for the Elderly and Local Partnership Strategies in Central European cities.

Grant project supported by the European Regional Development Fund.

Programme: Active ageing in the CENTRAL EUROPE

  • Priority 4: Enhancing competitiveness and attractiveness of cities and regions.
    • Area of Intervention 2: Addressing the territorial effects of demographic and social change on urban and regional development.
      • Concept 6: Innovative housing and care solutions for the elderly and vulnerable persons in Central European cities.

 Duration: October 2011 – September 2014

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou České republiky pod číslem GA403/09/1915. Zahájení řešení 1.1.2009, ukončení řešení 31.12.2011. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Výše finanční podpory na celou dobu řešení projektu činila 3,4 mil. Kč.

Cílem projektu bylo mimo jiné provést ucelený popis transformace podmínek v oblasti bydlení v ČR zahrnující jak detekci hlavních příčin, tak analýzu jejích důsledků na sociální nerovnosti a tržní systémová rizika. Poznatky by měly rovněž posloužit pro hodnocení a doporučení v oblasti fiskální a monetární politiky státu.

Projekt podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) pod číslem WD-05-07-3. Zahájení řešení 1.2.2007, ukončení řešení 31.12.2011. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Kromě Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (koordinující příjemce - řešitel) se na řešení podílel Institut regionálních informací, s.r.o. (příjemce - řešitel) a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (příjemce - řešitel). Výše finanční podpory pro Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. na celou dobu řešení projektu činila 7,98 mil. Kč.

Cílem řešení projektu bylo odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané dusledky těchto disparit a navrhnout opatření, která povedou ke snížení disparit a zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení. Tvorba mixu nástrojů bytové (monetární) politiky, které by vedly k posílení finanční a fyzické dostupnosti bydlení domácností nejvíce ohrožených hospodářskou krizí a zabránily negativním dopadům vývoje na trhu bydlení na stabilitu hospodářství.

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou České republiky pod číslem GA403/06/0915. Zahájení řešení 1.1.2006, ukončení řešení 31.12.2008. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Výše finanční podpory na celou dobu řešení projektu činila 2,35 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu bylo zjistit, zda existují takové "tranzitivní", institucionálně a kulturně specifické faktory, které jsou příčinou vysokých cen a nízké finanční dostupnosti staršího i nového vlastnického bydlení v Praze, odhadnout jejich vliv stejně jako případný dopad jejich pominutí, odstranění. Prokáže-li se jejich podstatný vliv, mohou být závěry projektu významným posunem v oblasti základního evropského výzkumu fungování trhu bydlení. Analýza příčin vysokých cen bydlení by také přispěla ke zvýšení transparentnosti českého bytového trhu a mohla se stát užitečnou informací pro tvůrce české bytové i sociální politiky. Nízká finanční dostupnost bydlení může totiž mít závažné makroekokonomické důsledky projevující se negativně v oblastech prorodinného chování mladých lidí a mobility domácností. Metodologický přístup kombinuje prvky ekonometrické analýzy s metodami kvantitativní i kvalitativní sociologie. Za inovační lze považovat zejména snahu o identifikaci příčin rigidit na trhu bydlení.

Projekt podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) pod číslem WA-027-05-Z02. Zahájení řešení 1.7.2005, ukončení řešení 31.12.2006. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Výše finanční podpory pro Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. na celou dobu řešení projektu činila 948 tis. Kč.

Hlavním cílem projektu byla komplexní analýza vlivu právního důvodu užívání bytu (typu bydlení) a existujících i potenciálních nástrojů bytové politiky včetně regulace nájemného na faktickou i anticipovanou mobilitu pracovní síly v ČR. Cílem projektu bylo též zhodnotit váhu těchto vlivů pomocí srovnání s odhadovaným vlivem jiných faktorů působících proti prostorové mobilitě českých domácností za pracovními příležitostmi, zejména pak s faktory sociálně-kulturní povahy. Uvedené vztahy byly zkoumány sadou kvantitativních a kvalitativních sociologických šetření (dotazníkové výzkumy a cílené skupinové diskuse). Na základě získaných poznatků byly navrženy legislativní změny, programy a koncepční opatření v oblasti bytové politiky, které by efektivně podpořily vyšší mobilitu pracovní síly v českém prostředí.

Podkategorie