Main content

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou ČR pod číslem 16-06077S. Jedná o standardní grantový projekt s datem zahájení řešení 1.1.2016 a datem ukončení řešení 31.12.2018. Hlavním řešitelem je Petr Gibas, MSc.

Cílem projektu je prozkoumat praktiky městského zahrádkaření a jejich změnu v rámci post-socialistické transformace města; zanalyzovat, jak se v těchto změnách odráží změny v chápání domova, přírody a města; a vypracovat empiricky podloženou analýzu vývoje politik městské přírody v daném období.

Projekt zkoumá pražské zahrádkové osady jako empirický příklad změn v přístupu k územnímu plánování a městské přírodě po pádu socialismu. Osady představují prostory vztahu a péče, ale také intenzivního politického vyjednávání. Cílem projektu je prostřednictvím výzkumu osad analyzovat změny v rozvoji (politik) města a městské přírody a zkušenosti domova a města s nimi spojených. Kombinací mikro a makro perspektivy za použití multi-metodického výzkumu (rozšířená případová studie dle Burawoy (1998)) projekt (1) poskytne detailní porozumění praktikám/zkušenostem městského zahrádkaření a jejich změnám v rámci post-socialistické transformace; (2) prozkoumá, jak se projevují tyto změny v představách a zkušenosti domova, přírody a města; a (3) zanalyzuje vyjednávání městského prostoru a přírody osad. Záměrem projektu je zjistit, jak se transformace po pádu socialismu projevila v komplexních politikách městské přírody a jaký dopad měla a má na každodenní zkušenost domova a přírody v post-socialistickém městě.

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou ČR pod číslem 16-06335S. Jedná o standardní grantový projekt s datem zahájení řešení 1.1.2016 a datem ukončení řešení 31.12.2018. Hlavním řešitelem je Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Projekt se zaměřuje na budoucí roli bydlení i jako aktiva sloužícího ke zvýšení příjmu domácnosti v důchodovém věku. Aktuálnost tématu je dána stárnutím populace, finanční neudržitelnosti veřejných penzijních systémů a posílením role privátních úspor a majetku domácností pro zajištění dostatečného příjmu ve stáří; vlastní bydlení přitom tvoří hlavní část majetku domácností. Ačkoliv se danému tématu již věnuje pozornost výzkumu, důsledky na budoucí sociální nerovnosti mezi domácnostmi důchodců a potažmo budoucí sociální nerovnosti obecně (z důvodu přetržení mezigeneračních majetkových transferů) nebyly výzkumem dostatečně řešeny. Stejně tak není jasné, zdali je vzhledem k rostoucí nestabilitě trhů bydlení tato strategie vůbec dlouhodobě udržitelná. Cílem projektu je zaplnit tyto mezery za využití kvalitativního výzkumu i mikrosimulačního modelování.

Grantový projekt podpořen Technologickou agenturou ČR pod číslem TD03000050. Jedná o grantový projekt podpořený v rámci programu TD - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje "OMEGA" s datem zahájení řešení 1.1.2016 a datem ukončení řešení 31.12.2017. Hlavním řešitelem je Ing. Petr Sunega.

Cílem projektu je vytvoření metodiky pro identifikaci tržního selhání v oblasti bydlení sloužící jako podklad pro přípravu a aplikaci nástrojů sociálního bydlení v ČR. Cíl projektu vychází z požadavků Evropské komise o provozování sociálního bydlení jako služby obecného hospodářského zájmu, tj. v prokazatelném případě tržního selhání. Tržním selháním se rozumí nemožnost domácnosti obstarat si přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení za tržních podmínek. Metodika pro zkoumání tržního selhání by měla zajistit efektivní veřejnou intervenci v oblasti sociálního bydlení, která (1) odpovídá rozhodnutím a nařízením Evropské komise, (2) optimalizuje veřejné výdaje a (3) nevede k ohrožení konkurence na trhu bydlení či jiným tržním distorzím.

Acronym HELPS means Housing and Home-care for the Elderly and Local Partnership Strategies in Central European cities.

Grant project supported by the European Regional Development Fund.

Programme: Active ageing in the CENTRAL EUROPE

  • Priority 4: Enhancing competitiveness and attractiveness of cities and regions.
    • Area of Intervention 2: Addressing the territorial effects of demographic and social change on urban and regional development.
      • Concept 6: Innovative housing and care solutions for the elderly and vulnerable persons in Central European cities.

 Duration: October 2011 – September 2014

Grantový projekt podpořen Grantovou agenturou České republiky pod číslem GA403/09/1915. Zahájení řešení 1.1.2009, ukončení řešení 31.12.2011. Hlavním řešitelem za Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. byl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Výše finanční podpory na celou dobu řešení projektu činila 3,4 mil. Kč.

Cílem projektu bylo mimo jiné provést ucelený popis transformace podmínek v oblasti bydlení v ČR zahrnující jak detekci hlavních příčin, tak analýzu jejích důsledků na sociální nerovnosti a tržní systémová rizika. Poznatky by měly rovněž posloužit pro hodnocení a doporučení v oblasti fiskální a monetární politiky státu.

Podkategorie