Main content

Výzkum Postoje k bydlení v ČR 2013 připravený oddělením Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu Akademie věd ČR, je svým způsobem ojedinělý souhrnný výzkum postojů české populace k problematice bydlení. Smyslem výzkumu bylo do jisté míry navázat na stejnojmenné šetření z roku 2001 a doplnit údaje získané ze SLDB 2011 o data založená na postojích a preferencích občanů v oblasti bydlení. Výzkum byl zaměřen na aktuální bytovou situaci občanů, úlohu mezigeneračních transferů v oblasti bydlení, informovanost o trhu s bydlením, postoje vůči vlastnickému a nájemnímu bydlení, nákupní chování na trhu s bydlením, význam sociálních sítí v oblasti bydlení, představy o ideálním bydlení, postoje k úloze státu v oblasti bydlení, spokojenost českých občanů s jejich bydlením. Šetření proběhlo formou standardního rozhovoru v září a říjnu 2013 na vzorku 3 003 osob starších 18 let. Výběr dotazovaných byl proveden metodou kvótního výběru, přičemž kvóty byly stanoveny tak, aby byla zajištěna reprezentativita odpovědí pro celou Českou republiku. Kvótní znaky zahrnovaly: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, region (kraj) a právní důvod užívání k bytu/domu respondenta. Sběr dat zabezpečila ve všech velikostních pásmech obcí ČR agentura STEM/MARK a finančně podpořila Grantová agentura České republiky (grant č. P404/12/1446). Rozhovor proběhl formou face-to-face rozhovoru o délce zhruba 50 - 60 minut, převážná část rozhovorů byla realizována formou PAPI (dotazování s papírovými dotazníky), menší část formou CAPI (dotazování s přenosným počítačem). Před samostným výzkumem byl dotazník otestován formou předvýzkumu na omezeném vzorku respondentů. Verifikace přepisu byla provedena u 40 % dotazníků.

 

Cíl výzkumu

 • ověření výzkumných hypotéz týkajících se formování preferencí v oblasti bydlení a chování lidí na trhu bydlení (doplněný o rozsáhlý kvalitativní výzkum);
 • postižení změn v postojích k bydlení mezi roky 2001 a 2013 (stejná metodika výběru vzorku, část otázek se stejným zněním);
 • propojení postojového výzkumu s výsledky censu (v roce 2001 i v roce 2011): důležité je nejen znát, jak lidé bydlí, ale také jak jsou s bydlením spokojeni a jak by si přáli bydlet v budoucnu.

Náplň výzkumu (témata)

 • spokojenost s bydlením a hlavní faktory spokojenosti/nespokojenosti;
 • migrační plány;
 • představy o ideálním bydlení;
 • postoje k bydlení nájemnímu i vlastnickému;
 • finanční dostupnost bydlení;
 • mezigenerační výpomoc při pořízení bydlení;
 • vnímání role státu v oblasti bydlení;
 • využití hypotečních úvěrů a stavebního spoření;
 • vliv médií na postoje a nákupní chování.

Tiskové zprávy

Smyslem níže uvedených tiskových zpráv byla zejména prezentace vybraných výsledků zajímavých pro širší veřejnost, nikoliv výsledků testování vědeckých hypotéz. Další (podrobnější) výsledky budou prezentovány později.
 

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn