Main content

Informace o výzkumu

Díky finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj a University of Essex se mohl v říjnu 2001 uskutečnit výzkum Postoje k bydlení 2001 – trh. Jednalo se o doplňkový výzkum k šetření Postoje k bydlení v ČR 2001, respondenti byli dotazováni opět formou standardních rozhovorů. Cílovou skupinou výzkumu byli obyvatelé Prahy starší 18 let, kteří měli občanství České republiky, žili jako nájemníci nebo podnájemníci "na volném trhu" v pronajatém bytě či rodinném domě. Výraz "na volném trhu" znamená, že uživatelé těchto bytů či domů platili neregulovaný (smluvní) nájem, neměli smlouvu na dobu neurčitou ("dekret na byt") ani práva z ní vyplývající. Při výběru respondentů se nepřihlíželo k tomu, kdo je majitelem obývaného bytu či domu, jaký je právní charakter užívání bytu či domu, ani se neposuzovala jeho legálnost. Protože je takto úzce definovaná skupina respondentů málo početná, a pro její kontaktování není možné použít žádnou z běžně používaných metod výběru respondentů, byl výběr respondentů proveden metodou "nabalování" (snowballingu). Metoda snowballingu je založená na předpokladu, že každý z tazatelů účastnících se průzkumu je schopen nalézt alespoň několik potenciálních respondentů, kteří by vyhovovali výběrovým kritériím, a které by bylo možno požádat o interview. Každého z takto oslovených lidí pak tazatel požádal o kontakty na další lidi, kteří splňovali kritéria výběru a mohli být osloveni jako další potenciální respondenti. Důležitou vlastností metody snowballingu je skutečnost, že nemůže být zaručena reprezentativnost vzorku pro cílovou skupinu. Sběr dat zajistila agentura The Gallup Organization, po vyřazení špatně vyplněných nebo neúplných dotazníků bylo do zpracování nakonec zařazeno 201 respondentů.

 

Postoje k bydlení v ČR 2001 a Postoje k bydlení - trh

Srovnání výstupů obou šetření provedl Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. a bylo publikováno na internetových stránkách časopisu Data&Fakta.

Sdílet / Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn